# ادبی

ای وای مادرم

٣ اوازمیانکلفتونوکرزشهرخویش آمدبجستجویمنوسرنوشتمن آمدچهارطفلدگرهمبزرگکرد آمدکهپیتنفتگرفتهبهزیربال هرشبدرآیدازدریکخانهفقیر روشنکندچراغیکیعشقنیمهجان. ۴ اوراگذشتهایست،سزاواراحترام : تبریزما! بهدورنمایقدیمشهر در ( باغبیشه ) خانهمردیاستباخدا هرصحنوهرسراچهیکیدادگستریاست اینجابهدادنالهمظلوممیرسند اینجاکفیلخرجموکلبودوکیل مزدودرآمدشهمهصرفرفاهخلق در،بازوسفره،پهن برسفرهاشچهگرسنههاسیرمیشوند یکزنمدیرگردشاینچرخودستگاه اومادرمناست. ۵ انصافمیدهمکهپدررادمردبود باآنهمهدرآمدسرشارشازحلال روزیکه
/ 0 نظر / 8 بازدید