زن از نگاه قرآن

قرآن: زن مظهر عشق، کوثر
بیان قرآن در آفرینش زن بازتاب اصل توحید است: زن و مرد از یک گوهرند و در آفرینش نابرابرى ندارند. همسر آدم از نفس آدم آفریده مى‏شود تا زوج زن و مرد بیکدیگر کمال بجویند.

زن براى برآوردن نیازهاى مادى مرد آفریده نشده است. مظهر شهوت نیست. آرامش بخش و مظهر عشق و دوستى است(1):
«و از آیات او اینکه از نفس شما جفت شما را بیافرید تا بدو آرامش جویید و میان شما بنا را بر دوستى و رحمت قرار داد. همانا در اینکار آیه هاست براى مردم اندیشمند»
زن و مرد متقلابلاً دوست و ولى یکدیگرند(2):
«مردان و زنان مؤمن ولى یکدیگرند. امر مى‏کنند به معروف نهى مى‏کنند از منکر و...»
هر یک از زن و مرد را فضلى است (3) و در دوستى و عشق، فضل هاشان در فضلى جامعه تکامل مى‏جویند. این دو، لباس یکدیگرند (4) کنایه از اینکه دو فضلى هستند که بیکدیگر کمال مى‏جویند. پاکیشان به داد و عشقى است که بنا بر فطرت اساس زناشویى شان است. زن فروغ چشمان مرد با تقوى است (5).
و نیز در آفرینش زن و مرد برابرند (6).
«شما را از مرد و زن آفریدیم و قبیله و ملت قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته گردید. گرامى‏ترین شما نزد خدا با تقوى‏ترین شما است»
نه تنها بدنیا آوردن دختر دلیل بى مهرى خدا به هیچ پدر و مادرى نیست (7)، بلکه گاه دلیل کمال لطف اوست (8).
«همسر عمران به خدا گفت خدایا نذر مى‏کنم فرزندى را که در شکم دارم در راه تو آزاد کنم از من بپذیر. همانا تو شنوا و دانایى. چون فرزند را بدنیا آورد، گفت: خدایا دختر بدنیا آوردم و خدایا تو داناترى که چرا دختر بدنیا آوردم و دختر مثل پسر نیست. من او را مریم نام نهادم او و فرزندانش را از شر شیطان رانده، به تو سپردم. خدا از او به نیکوتر پذیرشى، پذیرفت و ذکریا را کفیل مریم کرد. هر بار که ذکریا به نزدیک مریم مى‏رفت، پیش روى او روزى مى‏یافت. از مریم مى‏پرسید این روزى از کجا براى تو رسید؟ مریم پاسخ مى‏داد از نزد خدا: «همانا خدا به کسى که مى‏خواهد روزى مى‏رساند بیحساب..»
و خدا مریم را مظهر پاکى زنان جهانیان گردانید (9):
«آنگاه فرشتگان به مریم گفتند خدا تو را برگزیده زنان جهانیان و پاکى بخشید».
زن و مرد در آفرینش برابرى مى‏یابند. زن از غیریت مى‏آساید. مظهر عشق، مادر پیامبرى و آب حیات، کوثر، مى‏گردد (10).
اشراف جامعه عرب که در آن دوران انحطاط عمومى بشریت، در آن دوران انحطاط زن در موقع و منزلهایش، دختران را زنده بگور مى‏کنند، در مقام تحقیر خداى محمد مى‏گویند:
ما فرزندان پسر داریم و خداى محمد فرزندان دختر دارد (11). قرآن به آنها هشدار مى‏دهد که از دختران زنده بگور پرسیده خواهد شد که به کدامین گناه کشته شدند (12). خدا را فرزندى نیست که نه دختر و نه پسر (13). زادن پسر بر دختر مزیتى ندارد چرا که هر دو آفریده آفریدگارند (14).
اینبار بسراغ پیامبر مى‏روند که او ابتر است زیرا که فرزند پسر ندارد. پاسخ قرآن اینست (15):
«همانا به تو کوثر بخشیدیم پس خدا را درود گو و قربانى کن. نسل بریده، دشمن خداى تو است»
زن، آب زندگى است و جاودانگى هستى بدو است. بدینسان است که پیام ابراهیم از آلودگى‏ها پاک مى‏گردد. و این پاک سازى، ضرورت این زمان است. زمانى که یکجا اسلام محمد (ص) را نیز از خود بیگانه کرده‏اند و بنام اسلام، زن را مظهر شهوت و ویرانگرى مى‏شمارند. زمانى که در جاى دیگر و در بحبوحه تمدن، به زن، در محدوده رقابت در مصرف و شهوت و تخریب، آزادى مى‏بخشند.
مطالعه در موقع و منزلت‏ها و حقوق زن، در جامعه‏هاى امروزى، باید اهمیت تعیین کننده پایه کردن یکى از دو برداشت را روشن کند: زن مظهر عشق و سازندگى یا زن مظهر شهوت و تخریب است.
مأخذها و توضیح ها
1- قرآن سوره روم آیه 21 / 2- قرآن سوره توبه آیه 71 / 3- قرآن سوره نساء ایه 32
4- قرآن سوره بقره آیه 187 / 5- قرآن سوره فرقان آیه 74 / 6- قرآن سوره حجرات آیه 13
7- قرآن سوره شورى آیه 49 / 8- قرآن سوره آل عمران آیه‏هاى 37-35 / 9- قرآن سوره آل عمران آیه 42 / 10- قرآن سوره کوثر آیه 1 / 11- قرآن سوره نجم آیه‏هاى 22-21 / 12- قرآن سوره تکویر آیه‏هاى 9-8 / 13- قرآن سوره اخلاص ایه 3 و... / 14- قرآن سوره شورى آیه 49 / 15- قرآن سوره کوثر

/ 0 نظر / 5 بازدید