تست آلزایمر

آرامش داشته باشید و ساکت بنشینید.
١_در متن زیر C را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

٢_ اگر در متن بالا C را پیدا کردید، حالا 6 را پیدا کنید.

 999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999
 999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999
 999969999999999999999999999999999999999999999999999
 999999999999999999999999999999999999999999999999999
 999999999999999999999999999999999999999999999999999
 999999999999999999999999999999999999999999999999999
 999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999

این یک شوخی نیست... اگر شما قادر بودید که این دو تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت. مغز شما عملکرد خوبی دارد و از بیماری آلزایمر در امان خواهید بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید