ای وای مادرم

٣

اوازمیانکلفتونوکرزشهرخویش

آمدبجستجویمنوسرنوشتمن

آمدچهارطفلدگرهمبزرگکرد

آمدکهپیتنفتگرفتهبهزیربال

هرشبدرآیدازدریکخانهفقیر

روشنکندچراغیکیعشقنیمهجان.

۴

اوراگذشتهایست،سزاواراحترام :

تبریزما! بهدورنمایقدیمشهر

در ( باغبیشه ) خانهمردیاستباخدا

هرصحنوهرسراچهیکیدادگستریاست

اینجابهدادنالهمظلوممیرسند

اینجاکفیلخرجموکلبودوکیل

مزدودرآمدشهمهصرفرفاهخلق

در،بازوسفره،پهن

برسفرهاشچهگرسنههاسیرمیشوند

یکزنمدیرگردشاینچرخودستگاه

اومادرمناست.

۵

انصافمیدهمکهپدررادمردبود

باآنهمهدرآمدسرشارشازحلال

روزیکه

/ 0 نظر / 4 بازدید