فرشته نجات

مردی داشت در خیابان حرکت می کرد کهناگهان صدایی از پشت گفت:

- اگر یک قدم دیگه جلو بروی کشته می شوی .

مرد ایستاد و در همان لحظه آجری از بالا افتاد جلوی پایش.

مرد نفس راحتی کشید و با تعجب دوروبرش را  نگاه کرد اما کسی را ندید .

بهر حال نجات پیدا کرده بود .

به راهش ادامه داد .به محض اینکه می خواست از خیابان رد بشود باز همان صدا گفت :

- بایست

مرد ایستاد و در همان لحظه ماشینی با سرعتی عجیب از کنارش رد شد .بازهم نجات پیدا کرده بود .

مرد پرسید تو کی هستی  و صدا جواب داد : من فرشته نگهبان تو هستم .

مرد فکری کرد و گفت :

- ببینم اون موقعی که من داشتم ازدواج می کردم کدام گوری بودی ؟!??

/ 0 نظر / 4 بازدید