ایران، نخستین کشور مسلمانى که هنر عکاسى را پذیرفت

عهد قاجار زمان آغاز تاریخچهعکاسى
عکاسى در ایران مانند سایرپدیده هاى نوگرایى در دوره قاجار آغاز شد.
بر اساس آخرین پژوهش هاى انجام شده توسط «دکتر شهریار عدل»، اولین دوربینعکاسى در سال ???? میلادى یعنى سه سال پس از اختراع آن در فرانسه توسط امپراتورروسیه به محمد شاه قاجار اهدا و توسط یک دیپلمات روس به دربار ایران منتقل شد ونخستین عکس ها در ایران نیز در همان ایام برداشته شد.
ایران نخستین کشورمسلمان در دنیا است که بیش از ??? سال از ورود و کاربرد عکاسى در آن مى گذرد چنانچههیچ یک از کشور هاى مسلمان همچون مصر، ترکیه، عربستان در دنیا تاریخ عکاسى ندارند،چرا که بر اساس احکام شرع، حکم به رد عکاسى داده اند. بر خلاف گفته ها و نوشته ها،نخستین عکاسان ایرانى به هیچ وجه از شیوه عکاسى اروپایى تقلید نکرده و عکاسى ایرانىهمچون کریستالى پیشینه و روش خاص خود را دارد. عکاسى ایران مدیون ناصرالدین شاهاست.
چه در زمان قبل و چه در زمان حال، دوره ناصرى را باید دوره شکوفایىعکاسى در دوران قاجار یا ایران قرن ?? دانست.
ناصر الدین شاه که خود اهلذوق و هنر بود به عکاسى علاقه مند شد و به توسعه این هنر مدرن در دربار پرداخت و باتاسیس عکاس خانه کاخ گلستان و نیز تشویق و حمایت عکاسان، توانست تصاویر و یا بهعبارتى اسناد هنرى و تاریخى ارزشمندى از ایران آن روز را ثبت کند.
هر چند کهفعالیت وى به درون دربار و تربیت عکاسان دربارى محدود شد اما تاسیس رشته عکاسى درمدرسه دارالفنون، نشان از اهتمام وى به این امر دارد. اکنون یادداشت ها و مدارک برجاى مانده حاکى از آن است که ناصر الدین شاه با ظهور فیلم و چاپ عکس آشنا بود و ازطرفى دستخط و توضیح هاى وى در حاشیه بسیارى از عکس ها با عبارت معروف «خودمانانداخته ایم»، نشان از فعالیت عکاسى وى دارد.
سبک و نگاره عکاسى ایرانى،همان نگاه و جهت فرهنگى خود را دارا بوده و سبک نور پردازى، استفاده از فضاى عکاسىو حالت و فرم پرتره هم، در نگاه دربارى ناصرى و نیز در نگاه عکاس غیردربارى حاکمبوده است.
عکاس ایرانى همان تزئینى را که در خانه اش داشته، به استودیوآورده و عکاسى کرده، همان گلدان شمعدانى که در کنار حوض خاندانش بوده است. دوربینابزارى براى ثبت لحظه هاى زمان است.
عکس به دلیل واقعى بودنش، بیننده را بهگذشته ها مى برد. تا سال ???? میلادى مدارک تصویرى تنها به نقاشى و طرح محدود مىشد. چنانچه از شخصیت هاى سیاسى دوره قاجار همچون ناصرالدین شاه قاجار عکس هایى وجوددارد که نشان دهنده چهره و لباس واقعى آنها است.
این در حالى است که از کریمخان زند، چندین طرح و نقاشى هاى مختلفى وجود دارد که تمامى آنها با هممتفاوتند.
هم اکنون عکس هایى که از گذشته به جاى مانده اند در موزه ها وآرشیوها نگهدارى مى شوند.
این تصاویر که زمان خود، توجه چندانى را جلبنکرده بودند، اینک از ارزشمندترین اسناد تاریخى اند و نحوه پوشش، وسایل تقلید،خیابان ها، بناها و فعالیت مردم آن زمان را به نمایش مى گذارند.
سبک اصیلعکاسى ایرانى که با پرهیز از وام گیرى عاریتى شیوه نقاشى هاى غربى، لطافتى سیال وروان داشت، سخت به دور از استفاده پرتکلف از پرده هاى نقاشى شده در پس زمینه بودهاست و عکاس ایرانى بیشتر از نمادهاى شناخته شده دوره قاجار همچون گل و گلدان هاىشمعدانى استفاده کرده است و همچنین در فرم عکس هاى آن دوره بهره گیرى از عناصرى چونحوض، فواره، سفره و نیز نشاندن اشخاص بر فرش یا لمیدن به پشتى به روشنى به چشم مىخورد.
عکاس قاجارى در پس زمینه عکس هایش از طرح و بافت قالى ایرانى و بانقوش پر گل و ترکیب بندى هاى ابتکارى کاملاً بدیع، به دور از توازن کلاسیک بهرهگرفته و این امر یکى از شاخصه هاى اصلى کار وى بوده است.
این همه در دورهبیست ساله پس از ورود عکاسى به ایران مطرح شده و قابل تشخیص است.
پیدایشعکاسى خبرى در ایران
در دوره مشروطه، نوعى عکاسى خبرى و مستندنگارى جان مى گیردو دوربین که پیش از آن همواره در خلوت آتلیه ها بود، به ناگاه به میان صحنه کارزارو نبرد، سنگر و خندق مى رود و ظرافت عکس هاى دوره نخست عکاسى ایران، فداى شب خشناما فى البداهه رویدادها مى شود و در دوره پس از مشروطه در زمان پهلوى اول، عکاسىسعى در رجعت به سبک نخست عکاسى ایرانى دارد، اما این رجعت موفقیت آمیز نیست و درتقلید فقط به ظواهر بسنده مى کند و فناورى و ظرافت هاى دوره نخستین در تقلیدىکورکورانه رنگ مى بازد و نورپردازى هاى لطیف شاعرانه و سحرآمیز بدل به نورپردازىهاى بدون سایه، عامه پسند و بى روح مى شود. بعدها نیز به تدریج عکسى از یک اثر هنرىممتاز بر یک سند یادگارى صرف نزول کرده و در نهایت به «عکس پرسنلى» بدل مى شود. عمق، قوت و غناى سابقه تاریخى عکاسى در ایران و ابهام ها و گوشه هاى کشف شده آن بهحدى است که گاهى فکر کردن به آن را نیز دچار مشکل مى کند.
پراکندگى اسناد،وجود متولیان بى شمار، کم توجهى تاریخ نویسان و بى اعتنایى عکاسان پژوهشگر، از یکسو و آسیب هاى فیزیکى ناشى از شرایط نامناسب نگهدارى و گذشت زمان از سوى دیگر، موجبشده که بسیارى از اسناد و مدارک مربوط به تاریخ عکاسى ایران، یا از میان برود و یادر دسترس اهل تحقیق قرار نگیرد.
بنابراین، این تاریخ تا آنجا گوشه هاى مبهمو ناگشوده دارد که سال ها، باید درباره آن کار تحقیقاتى جدى انجام گیرد و بعد ازتاریخ نگارى این هنر و نیز بعد از جنبه هاى فنى براى مرمت بازسازى و نگهدارى شیشهها، نگاتیوها، عکس ها و تجهیزات عکاسى تلاش کرد

/ 1 نظر / 4 بازدید
مجید

متن جامعي بود و جالب اينكه من هم از سر دلتنگي بش كلي آماتور از عكاسي نوشتم.