لیلی و مجنون

گله می کرد ز مجنون لیلی

که شده رابطه مان ایمیلی

حیف از آن رابطه انسانی

که چنین شد که خودت می دانی

عشق وقتی بشود دات کامی

حاصلش نیست به جز ناکامی

بهرت ایمیل زدم پیشترک

جای سابجک نوشتم به درک

به درک گر دل من غمگین است

به درک گر غم من سنگین است

به درک رابطه گر خورده ترک

قطع آن هم به جهنم به درک

آنقدر دلخورم از ایمیلم

که به این رابطه هم بی میلم

مرگ لیلی،نت و مت را ول کن

همه را جای OKکنسل کن

OFF کن کامپیوتر را جانم

یار من باش و ببین من ONام

اگرت حرفی و پیغامی هست

روی کاغذ بنویس با دست

نامه یک حالت دیگر دارد

خط تو لطف مکرر دارد

   کردReply به لیلی مجنون

   که دلم هست از این سابجکت خون

   باشه فردا تلفن خواهم کرد

   هرچه گفتی که بکن خواهم کرد

   زودتر پیش تو خواهم آمد

   هی مرتب به تو سر خواهم زد

   راست گفتی تو عزیزم لیلی

   دیگر از من نرسد ایمیلی

   نامه ای پست نمودم بهرت

   به امیدی که سر آید قهرت...

/ 1 نظر / 8 بازدید
تی تی

سلام خیلی بامزه بود [خنده] موفق باشید[گل]