خدا را چگونه بشناسیم؟

اینک جستجوی ما وارد مرحله ای شده است که وعده کرده بودیم :

واکنش الهی : نور و حضور الهی هنگامی واقعیت می یابد که آن را به پاسخی ذهنی تبدیل کنیم . بینش معنوی، الهام و مکاشفه ای اتفاقی نیست. اینها به هفت رویدادی که در مغز رخ می دهد مربوط می شوند.

واکنش جنگ یا گریز : واکنشی است که باعث می شود ما درمواجهه با خطر جان سالم به در ببریم . این واکنش به خداوند مربوط می شود، زیرا می خواهد از ما محافظت کند. ما نیز به خداوند ایمان می آوریم چون می خواهیم باقی بمانیم .
واکنش فعال : این واکنش ابتکار مغز برای کسب هوبت فردی است. علاوه بر میل به بقا، هر فردی در پی نیازهای « من ، مال من » است. این واکنش، غریزی است و از این جا است که خدای جدیدی به وجود می آید، خدایی که توانا و قادر است و قوانین و اصول در دست اوست. ما به این خدا روی می آوریم چون به کسب کردن، رسیدن و رقابت نیاز داریم .

واکنش آگاهی غیر فعال : ذهن در حال فعالیت و استراحت، وقتی به آرامش نیاز داشته باشد، واکنش آگاهی غیر فعال را بروز می دهد. تمام بخش های مغز به طور متناوب در حال کار و آرامش است. جانشین آسمانی آن خدایی است که به ما آرامش می بخشد. ما را متوجة خدا میکند، چون می خواهیم امور دنیای مادی « در این گیرو دار و کشاکش بی پایان » ما را غافل نکنند .

واکنش شهودی : ذهن در پی کسب آگاهی است، « هم از درون و هم از بیرون . » دانش بیرونی، عینی است، اما علم درونی، شهودی است. خدایی که به این واکنش پاسخ می گوید خدایی فهیم و بخشنده است. ما به او نیاز داریم تا بر حق بودن دنیای درونی ما گواهی بخشد .

واکنش اسرارآمیز : مغز به طور مستقیم با « بور » ارتباط برقرار می کند. همان شکل ناب آگاهی که در ما احساس شادمانی و موهبت پدید می آورد. این پدیده به شکلی مرموز متجلی می شود و خالق آن بسیار والا و متعالی است. او شفا می دهد و معجزه می کند. ما به این بعد خداوندی نیاز داریم تا اثبات کنیم، که نیروهای ماوراء الطلبیعه در کنار واقعیت های ملموس و روزمرة مادی، حضور دارند .

واکنش مقدس : مغز از سلولی بارور شده، که هیچ پدیده ای چون نغز در آن نبوده و فقط ذره ای از حیات درآن بوده است به وجود آمده . اگر چه میلیادرها سلول عصبی از همان ذرةحیات منشأ یافته، اما از نظر سادگی و بی آلایشی به همان شکل بکر و اولیه بوده اند. در برابر این واکنش خدایی ناب و خالص حضور دارد که جز خیر نمی خواهد. ما به اونیاز داریم، چون بدون این سرچشمة پاکی و نیکی، وجود ما بی پایه و اساس می شود .

رسیدن به آنچه می خواهید

هفت مرحلة کامیابی

هفت واکنش ذهن انسان راه هایی برای جذب جنبه های الهی هستند. هر مرحله از کامیابی، حقیقت الهی را درهمان مرحله به اثبات می رساند .

مرحلة ا ) واکنش جنگ یا گریز: از طریق خانواده، اجتماع، حس تعلق و آسایش های مادی احساس کامیابی می کنید .
مرحله 2 ) واکنش فعال: کسب موفقیت، قدرت و مقام، تأثیر بر دیگران و رضایتمندی های نفسانی دیگر به شما احساس کامیابی می بخشد .

مرحلة 3) واکنش آگاهی غیر فعال: با آرامش،تمرکز، پذیرش فردی و آرامش درونی به کامیابی می رسید .
مرحلة 4 ) واکنش شهودی: بینش، همدلی، رفع نیاز دیگران و بخشش سبب کامیابی شما می شوند.

مرحلة 5 ) واکنش خلاقه: با الهام، خلاقیت در هنر یا دانش، اکتشاف و نوآوری به کامیابی حاصل می شود .

مرحلة 6) واکنش اسرار آمیز: کامیابی شما با فروتنی، عاطفه، ایثار و فداکاری و عشق همگانی حاصل می شود .
مرحلة 7 ) واکنش مقدس: شما با رسیدن به کمال و یگانگی با خداوند با کامیابی می رسید .


هفت مرحلة معجزه

معجزة آشکار شدن نیرویی وراء حواس پنج گانه است. هر چند تمام معجزات در مرحلة گذار روی می دهد، اما در هر سطحی متفاوت است. به طور کلی معجزات بعد از واکنش چهارم و پنجم ذهن بسیار « فراطبیعی»می شوند . هر معجزه ای با روح رابطه ای مستقیم دارد .

مرحلة 1 ) واکنش جنگ یا گریز:معجزه ها شامل سالم ماندن از خطرهای بزرگ، نجات یافتن از مرگ حتمی و محافظت های الهی می شود.

مرحلة 2 ) واکنش فعال:معجزه ها شامل نوآوری های خارق العاده، موفقیت، مهار جسم و ذهن می شود .
مرحلة 3 )  واکنش آگاهی غیر فعال:معغجزه ها شاملهمزمانی ها. توانمندی های زاهدانه، پیش آگاهی غیبگویی، احساس حضور خداوند و فرشتگان می شود.

مرحلة 4 ) واکنش شهودی:معجزه ها شامل ارتباط ذهنی، ادراک فراحسی، آگاهی از گذشته یا آینده و قدرت پیشگویی می شود .

مرحلة 5 ) واکنش خلاقه:معجزه ها شامل الهام الهی، نبوغ هنری، احساس کامیابی و سهولت دستیابی به خواسته ها ( برآورده شدن آرزوهای فرد ) می شود .

مرحلة 6 ) واکنش اسرار آمیز:معجزه ها شامل شفا بخشی ، تغییر و تحول های مادی، تجسم و ادراک ماوراء الطلیعه و کارهای خطیر فراطبیعی می شود .

مرحلة 7 )  واکنش مقدس: معجزه ها شامل شواهد درونی ، کرامات و اشراق می شود

/ 0 نظر / 10 بازدید