داستانی کوچک برای دلی بزرگ

در یک روز بزرگ مرد بزرگ روی پل بزرگی ایستاده بود و سینه به دیوار

بزرگ پل بزرگ داده بود . نگران ، نگران از تنهایی بزرگ ؛ صدایی کوچک ،

 سکوت بزرگ او را در هم شکست ؛ پسر کوچکی قناری کوچکی به او

 داد و پسر کوچک رفت و تنها گفت : آب و غذای قناری کوچک فراموش

نشود ، فصل آواز بزرگ قناری نزدیک است . مرد بزرگ چمدان بزرگش و

قفس کوچک قناری را بر داشت و دریک خیابان بزرک قدم گذاشت . در

کوچک خانۀ بزرگ خویش را باز کرد ؛ قفس کوچک را روی میز بزرگی

گذاشت ؛ مرد بزرگ رو به روی قناری کوچک نشست و از قناری کوچک

قطعه ای کوچک خواست ؛ آخر زندگی مرد بزرگ ناگهان کوچک شده بود

 ، رو به خاموشی بزرگی بود . قناری کوچک همچنان در سکوتی بزرگ و

 مرد در زمانی کوچک . مرد بزرگ به قناری کوچک گفت: از من گریستن

 بر نمی آید اما التماس کردن می دانم مرد بزرگ کوچک شد و التماس

 کرد ؛ التماسی بزرگ برای قطعه ای کوچک . قناری کوچک مثل عکس

 یک قناری مرده در قاب کوچک قفس بود ، با غمی بزرگ ... مرد بزرگ

 نعرۀ بزرگی کشید ( بخوان ، بخوان ! ای پرندۀ بی ترحم وگر نه تکه تکه

 ات می کنم ) و مرد بزرگ دست بزرگش را روی قلب کوچکش

 گذاشت . قلب کوچک مرد بزرگ در  زیر سکوت بزرگ قناری کوچک پیر

 شد . قلب کوچک مرد بزرگ در آستانۀ ایستادن بود قفس خالی ، قناری

 مرده و یک سرزمین پر از قناریهای کوچک با دردهای بزرگ و مردان بزرگ

 با قلبهای کوچک .    

                         

 

فصل خواندن قناریهاست  ...

 قناریهای کوچک آنچنان بزرگ

می خوانند که هیچ بوی تند

عطری آنطور در یک فضای

 کوچک نمی پیچد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید