.:: Your Adversing Here ::.

آیا تو خوشبختی؟

آیا سقفی بالای سرت هست؟
 نانی برای خوردن
  لباسی برای پوشیدن
و ساعتی برای خوابیدن داری؟ آری
  نامی برای خوانده شدن
    کتابی برای آموختن
و دانشی برای یاد دادن داری؟ آری
   بدنی سالم برای برداشتن سبد یک پیرزن.
    سقفی برای شاد کردن یک کودک
دهانی برای خندیدن و خنداندن داری؟ آری
  لحظه‌ای برای حس کردن
   قلبی برای دوست داشتن
و خدایی برای پرستیدن داری؟ آری
  پس خوشبختی
   بسیار خوشبخت.

 

مشاهده ادامه مطلب آیا تو خوشبختی؟