.:: Your Adversing Here ::.

شب آرزوها

از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند:

از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید ... زیرا شبی است که فرشتگان آن را " لیلة الرغائب " می نامند ... این نامگذاری از آن جهت است که هنگامی که یک سوم از شب گذشت هیچ فزشته ای در آسمانها و زمین نمی ماند مگر اینکه در کعبه و اطراف آن جمع می شوند ... آنگاه خداوند بطور غیر منتظره ای بر آنان وارد شده و می فرماید:ای فرشتگانم! هر چه می خواهید از من در خواست کنید ...فرشتگان عرض می کنند:حاجت ما این است که از روزه داران رجب درگذری ...خداوند می فرماید:این کار را انجام دادم ...بهتر است کسی که این حدیث را می شنود ، در این شب ، زیاد بر فرشتگان صلوات فرستاده تا تکلیفی را که آیه تحیت - سوره نسا...آیه 87- به عهده ی ما گذاشته به اندازه توانایی انجام داده باشد ...

سپس رسول خدا فرمودند:

کسی که روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس نماز مخصوص این شب را بجا آورد ...
قسم به کسی که جانم در دست اوست ، هیچ بنده یا کنیزی - از بندگان و کنیزان خدا - این نماز را بجا نمی آورد ، مگر اینکه خداوند گناهان او را می بخشد ...
 گرچه گناهان او مثل کف دریا و به عدد شن و به وزن کوهها و به عدد برگهای درختان باشد ...
 و روز قیامت هفتصد نفر از خویشان خود را که همگی سزاوار آتش باشند شفاعت می کند ...
و در شب اول قبر خداوند ثواب آن را به بهترین صورت ، با روی گشاده و خندان و زبان فصیح برای او می فرستد که می گوید:
ای محبوب من! مژده بده ... از هر سختی نجات پیدا کردی...
می پرسد : تو کیستی؟! ... رویی بهتر از روی تو ندیده و بویی به خوشبویی تو به مشامم نرسیده...
جواب می دهد : ای محبوب من! من ثواب آن نمازی هستم که
 در فلان شب ، فلان منطقه ، فلان ماه و فلان سال بجا آوردی ...
امشب آمده ام تا حقت را ادا کرده ، مونس تنهایی تو بوده و وحشتت را از بین ببرم ..
. و در عرصه ی قیامت بر سرت سایه افکنم ...

نقل از کتاب  "المراقبات"

مشاهده ادامه مطلب شب آرزوها