.:: Your Adversing Here ::.

حسین در اندیشه مسیحیت

 

آنتوان بارا دانشمند مسیحی در بخشی از کتاب «حسین در اندیشه مسیحیت» این چنین می نویسد:اگرحسین(ع) از ما مسیحیان بود در هر نقطه ای از زمین پرچمی برای او برمی افراشتیم و در هر سرزمینی، منبری قرار می دادیم و مردم را به نام حسین، به سوی مسیحیت فرا میخواندیم.

مشاهده ادامه مطلب حسین در اندیشه مسیحیت